Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Kayıt bilgilerinin e-mail’e otomatik gönderilmesi

> 1 <

Blade IV

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 8324 ileti
Yer: İstanbul
İş:
Kayıt: 22-05-2006 06:51

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #123929 27-09-2006 06:12 GMT-1 saat    
Kod:
----  kayit.aspx ------

<%@ page language=”vb” src=”kay.vb” inherits=”kay” AutoEventWireUp=”False” %> 
<html>
<head>
<title>Mail denemesi</title>
</head>
<body>
<form id="formkay" runat="server">
<asp:label id=”txtad” runat=”server”>Adynyz:</asp:label><asp:textbox id="ad" runat="server" /><br>
<asp:label id=”txtmail” runat=”server”>Mail Adresi:</asp:label><asp:textbox id=”email” runat=”server” /><br>
<asp:label id=”txtusern” runat=”server”>Kullanycy Adynyz:</asp:label><asp:textbox id=”usern” runat=”server” /><br>
<asp:label id=”txtsifre” runat=”server”>?ifreniz:</asp:label><asp:textbox id=”sifre” runat=”server” /><br>
<asp:button id="cmdkay" runat="server" text="kayyt" />
</form>
</body>
</html>

Basit bir  kayyt sayfasy olu?turduktan sonra ?imdi arkaplanda çaly?acak olan kay.vb dosyamyzy olu?turalym.

------ kay.vb -----

Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Imports system.Web.UI.WebControls
Imports System.Web.UI.HtmlControls
Imports System.Web.Mail
Public Class kay
    Inherits System.Web.UI.Page

Protected WithEvents ad as System.Web.UI.WebControls.Textbox
Protected WithEvents email as System.Web.UI.WebControls.Textbox
Protected WithEvents usern as System.Web.UI.WebControls.Textbox
Protected WithEvents sifre as System.Web.UI.WebControls.Textbox
Protected WithEvents cmdkay as System.Web.UI.WebControls.Button

Private strconnection As String ="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("veritabanim.mdb") &";Persist Security Info=False"
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

end sub

sub SendIntroMail
Dim msgIntro as New MailMessage
msgIntro.BodyFormat = MailFormat.HTML
msgIntro.To = email.text
msgIntro.From = "www.sitem.com"
msgIntro.Headers.Add("Reply-To","emailadresim")
msgIntro.Priority = MailPriority.High
msgIntro.Subject = "Sitemize Ho?geldiniz"
msgIntro.Body = "www.sitem.com adresine kaydynyz ba?ary ile yapyldy.Ylginize Çok te?ekkürler"
SmtpMail.Send(msgIntro)
end sub
Private sub cmdkay_Click(Byval Sender as System.Object, Byval e as System.EventArgs) Handles cmdkay.Click

Dim strSelect As String
strSelect = "SELECT * FROM tbluser "
Dim con as New OleDBConnection(strConnection)
Dim cmd As New OleDBCommand(StrSelect, con)
Dim adapter as New OledbDataAdapter(cmd)
Dim dsvt As New DataSet()

Try

con.Open()


adapter.FillSchema(dsvt, SchemaType.Mapped, "tbluser")

Finally
If not con is nothing then con.close()
End try

Dim rownew As DataRow
rownew = dsvt.Tables("tbluser").NewRow
rownew("ad") = ad.Text
rownew(“email”) = email.Text
rownew(“usern”) = usern.Text
rownew(“sifre”) sifre.Text

dsvt.Tables("tbluser").Rows.Add(Rownew)

Dim intAdded As Integer
Try
Dim cb As New OleDBCommandBuilder(adapter)
adapter = cb.DataAdapter
con.Open()
intAdded = adapter.Update(dsvt, "tbluser")
Finally
If not con Is Nothing Then con.Close()
End Try

if intAdded > 0 Then
SendIntromail
end if
End sub
End class

Burada normal kayyttan farkly olarak yukaryda gördü?ünüz gibi kayyt ba?aryly oldu?unda SendIntromail komutu ile kullanycynyn vermi? oldu?u mail adresine mail gönderiyoruz. SendIntroMail komutunu incelersek;

sub SendIntroMail
‘ Mesajymyzy tanytyyoruz
Dim msgIntro as New MailMessage 

‘ Mail formatyny belirliyoruz
msgIntro.BodyFormat = MailFormat.HTML

‘ mailin gidece?i adresi email textbox’yndan alyyoruz
msgIntro.To = email.text

‘ mailin kim tarafyndan gönderildi?i
msgIntro.From = "www.sitem.com" 

‘ E?er cevaplanyrsa kime gelece?i
msgIntro.Headers.Add("Reply-To","emailadresim")

‘ mailimizin önem derecesi
msgIntro.Priority = MailPriority.High

‘ Mail konumuz
msgIntro.Subject = "Sitemize Ho?geldiniz"

‘gönderdi?imiz mailin içeri?i
msgIntro.Body = "www.sitem.com adresine kaydynyz ba?ary ile yapyldy.Ylginize Çok te?ekkürler" 
SmtpMail.Send(msgIntro)
end sub

Burada gönderdi?imiz mail’in içeri?ine üye olan kullanycyn adyny da ilave etmek isterseniz (Örn. Sayyn Ali ) typky gidecek mail adresinde oldu?u gibi ad.text komutunu ekleyebilirsiniz. Ve son olarak syra geldi üye kaydy yapaca?ymyz veritabanyna.Onu da download edebilirsiniz. Yada kendiniz olu?turabilirsiniz.Yapmanyz gerekenler oldukça basit.
Ylk önce yeni bir Access veritabany olu?turun ve veritabanim.mdb adyny verin. Daha sonra bu veritabanynyn içine tbluser adly bir tablo olu?turun ve içine 4 sütun ekleyin.Bunlaryn adlary da ad, email, usern, sifre olacak

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


darkgoldkenjii

grup tuttuğum takım
Çavuş Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 163 ileti
Yer: UzaYdaN
İş:
Kayıt: 19-05-2006 05:44

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#126814 03-10-2006 20:19 GMT-1 saat    
YAzi birAz BOzuk çukmış ArkdaŞım : bu ziyaretci formu gibi bişey oluyo mu yani yapabilirmiYİz Olursa bi SÖyleSEn sEviniriM

TeşşekkurLEr PayLaşımınDAN dolaYi

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


black_falcon

grup tuttuğum takım
Çavuş Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 203 ileti
Yer:
İş:
Kayıt: 06-09-2006 20:48

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#128308 08-10-2006 08:22 GMT-1 saat    
faruk çok saol işime yaradı

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <