Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

ingilizce günlük konusmalar

> 1 <

FuRKaN216

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 7836 ileti
Yer: lere tükürmeyin tükürülcek o kadar surat varken:D
İş: de bu benim profilim:)
Kayıt: 13-12-2006 18:56

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #156346 20-01-2007 21:55 GMT-1 saat    
On The Telephone

Hello (Alo)
Michael residence (Michael'in evi)
This is John Black. (Ben John Black)
Mary, may I help you. (Ben Mary, yardýmcý olabilir miyim?)
Mary speaking. (Ben Mary)
Who do you want to talk to? (Kiminle konuþmak isterdiniz?)
Who do you want to speak with? (Kiminle konuþmak istiyorsunuz?)
May I tell her who is calling? (Ona kimin aradýðýný söyleyebilir miyim?)
Whom shall I say is calling? (Kim arýyor diyeyim?)
Let me page her. (Onu çaðýrayým.)
Just a second, I have another call. (Bir saniye, hatta baþka biri var.)
Hang on a moment. (Bir saniye bekleyin.)
Hung on a second. (Bir saniye bekleyin.)
For whom are you holding? (Kiminle konuþmayý bekliyordunuz?)
Are you being helped? (Size yardým ediliyor mu?)
He is not in, would you like to call back? (Þu an burada deðil, tekrar aramak ister miydiniz?)
He isn't available. Can I take a message? (Burada deðil. Not alabilir miyim?)
Could I take a message? (Not alabilir miyim?)
I really have to go now. (Kapatmam lazým)
Can I call you back? (Seni daha sonra arayabilir miyim?)
Can we continue this later? (Konuþmaya daha sonra devam edebilir miyiz?)
What is the area code for New York? (New York'un bölge kodu nedir?)
I can't get through this number. (Bu numaraya baðlanamýyorum.)
This telephone is out of order. (Bu telefon çalýþmýyor.)
There is a probelem with the lines. (Hatlarda bir problem var.)
The number is busy. (Numara meþgul)
The number can't be reached at the moment. (Numaraya þu an ulaþýlamýyor.)


business
(iþ meseleleri)
► BAÞVURU FORMLARINDA

Name (Ýsim)
Phone (Telefon)
Address (Adres)
Preious occupation (Önceki iþ)
Income level (Gelir düzeyi)
Sex (Cinsiyet)
Gender (Cinsiyet)
Religion (Din)
DOB (Doðum tarihi)
Place of birth (Doðum yeri)
SSN (Sosyal güvenlik numarasý)
Marital status (Medeni durum)
Account number (Hesap numarasý)
Race (Irk)
Ethnic gruop (Etnik grup)
Age (Yaþ)
What is the salary (Maaþ ne kadar)
Is it part time or full time? (Tam gün mü yoksa yarým gün mü?)
What are the benefits? (Yan ödemeler nasýl?)
What are the hours? (Çalýþma saatleri nelerdir?)
What are your qualification? (Ne gibi özellikleriniz var?)
What is your degree in? (Dereceniz nedir?)
May I see your resume? (Özgeçmiþinize bakabilir miyim?)
Why did you leave your last job? (Son iþinizden niye ayrýldýnýz?)
I'd like to file a complaint. (Bir þikayette bulunmak istiyorum.)
I know the work from A to Z. (Ýþle ilgili herþeyi biliyorum.)
It is not in my job description. (Bu benim iþ tanýmýmýn içinde yer almýyor.)


Money (Para Meseleleri)

I'd like to apply for a loan. (Kredi için baþvurmak istiyorum.)
I'd like to mortgage my home. (Evimi ipotek ettirmek istiyorum.)
I'd like a variable interest rate mortgage. (Deðiþken faiz oranlý ipotek istiyorum.)
Do you provide balloon loans. (Balon kredileriniz var mý?)
I'd like to open a savings account. (Tasarruf hesabý açtýrmak istiyorum.)
I'd like close out my savings account. (Tasarruf hesabý kapatmak istiyorum.)
I'd like to purchase a certificate of deposit. (Yatýrým belgesi almak istiyorum.)
Where is teh automatic teller machine? (Bankamatik nerede?)
Press your PIN number here. (PIN numaranýzý buraya girin.)
Enter your personal identification number. (Kiþisel kimlik numaranýzý girin.)
Tens and twenties please. (Onluk ve yirmilik olsun lütfen.)
I'd like to cash a check. (Bir çek bozdurmak istiyordum.)
I'd like to make a deposit. (Mevduat yaptýrmak istiyorum.)
I'd like to transfer money into my savings account. (Tasarruf hesabýma para havale etmek istiyorum.)
I'd like to make withdrawal. (Para çekmek istiyorum.)
What is the interest rate? (Faiz oranlarý nedir?)
I'd like to buy some foreign currency. (Biraz döviz almak istiyorum.)
Do you have bank by mail? (Posta yoluyla iþlem yapabilir miyim?)
Can you give me a new banking card? (Bana yeni bir banka kartý verir misiniz?)
I need some change. (Biraz bozuk paraya ihtiyacým var.)
I need a roll of quarters. (25 centlik bozuk para istiyorum.)
You are overdrawn. (Hesabýnýzdaki miktardan daha fazla para çekmiþsiniz.)


Health (Saðlýk)
health (saðlýk)

She looks like a million bucks. (Çok saðlýklý görünüyor.)
I feel like a million dollars. (Kendimi çok iyi hissediyorum.)
I'm fresh as daisy. (Kendimi çok zinde hissediyorum.)
He's healthy as a horse. (Saðlýk durumu çok iyi)
You are fit as a fiddle. (Turp gibisin.)
She looks tired. (Yorgun gözüyüyor.)
You look like a hell. (Berbat görünüyorsun.)
He's a sight. (Pasaklý görünüyor.)
You look like you've been to hell and back. (Çok paspal görünüyorsun.)
Are you all right.? (Ýyi misin?)
Do you feel all right? (Kendini iyi hissediyor musun?)
You look flushed. (Heyecanlý görünüyorsun.)
You look pale. (Solgun görünüyorsun.)
You are white as a ghost. (Hayalet gibi görünüyorsun.)
I am allergic to dogs. (Köpeklere alerjim var.)
I am allergic to polen. (Çiçektozlarýna alerjim var.)
I have hayfever. (Saman nezlem var.)
My nose is stuffed up. (Burnum týkalý.)
I can't breathe. (Nefes alamýyorum.)
Bless you. (Çok yaþa)
My eyes are puffy. (Gözlerim þiþmiþ.)
I am sick. (Hastayým.)
I am sick as a dog. (Çok fena hastayým.)
I feel terrible. (Kendimi çok berbat bir halde hissediyorum.)
I feel sick to my stomach. (Midem bulanýyor.)
I feel nauseous. (Midem bulanýyor.)
I have a headache. (Baþým aðrýyor.)
I have a migraine. (Migrenim var.)
I am so dizzy. (Baþým çok fena dönüyor.)
I need a nap. (Biraz þekerleme yapmam lazým.)
My head is pounding. (Baþým zonkluyor.)
Is it caching? (Bulaþýcý mý?)
Does it hurt when I touch? (Dokunduðumda acýyor mu?)
Have you had this problem before?
How long have you had this problem? (Ne zamandýr bu þikayetiniz var?)
I have a pain in my back. (Sýrtýmda bir aðrý var.)
My ankle is swollen. (Bileðim þiþ.)
I am bleeding. (Kan kaybediyorum.)
I feel weak. (Kendimi güçsüz hissediyorum.)
It hurst after I eat. (Yemekten sonra aðrýyor.)
I have been throwing up. (Kusuyorum.)
I lose my dinner. (Kusuyorum.)
I am really sleepy. (Çok uykusuzum.)


education (eðitim)

I have to study. (Ders çalýþmam lazým.)
I have got a midterm tomorrow. (Yarýn ara sýnavým var.)
I have got a big test tomorrow. (Yarýn büyük bir sýnavým var..)
Could you explain that again? (Bunu tekrar açýklayabilir misiniz?)
I still don't understand. (Hala anlamýyorum.)
I don't understand your English. (Ýngilizce konuþmanýzý anlamýyorum.)
When's the final exam? (Genel sýnav ne zaman?)
When is the midterm? (Ara sýnav ne zaman?)
What will the test cover? (Sýnavda neler çýkacak?)
What's on the test? (Testte neler sorulacak?)
Can you tell me what grade I'm getting? (Kaç aldýðýmý söyleyebilir misiniz?)
What's the grading curve? (Not ortalamasý nasýl?)
Can I talk to you about my grade? (Sizinle notum hakkýnda konuþabilir miyim?)
When will we have to turn our homework? (Ödevimizi ne zaman teslim etmemiz gerekiyor?)
Will there be a quiz? (Yoklama olacak mý?)
What text are required? (Hangi kitaplar gerekiyor?)
How can I help my kid with the homework? (Çocuðuma ödevle ilgili nasýl yardýmcý olabilirim?)
She's having a hard time with the homework. (Ödevleri yaparken çok zorlanýyor.)


accommodation
(konaklama)

I need a room please? (Bir oda rica edecektim?)
I need a room with a single bed. (Tek yataklý bir oda istiyorum.)
I need a room with a double bed. (Çift kiþilik bir oda istiyorum.)
Do you have any singles? (Tek kiþilik odanýz var mý?)
Do you have any vacancies? (Boþ yeriniz var mý?)
A double, please? (Çift kiþilik bir oda lütfen?)
A room with a bath, please. (Banyolu bir oda lütfen)
Can I reserve a room? (Bir oda ayýrabilir miyim?)
Can I book a room? (Bir oda ayýrabilir miyim?)
I have a reservation. (Rezervasyon yaptýrmýþtým.)
Double occupancy, please. (Ýki kiþilik bir oda lütfen.)
I need a room with two single beds. (Ýki ayrý yataklý bir oda istiyorum.)
I need a room with a double bed. (Ýki kiþilik yataklý bir oda istiyorum.)
We will need a crib for the baby. (Bebek için bir karyola istiyoruz.)
Would you like a room with a view of the swimming pool? (Yüzme havuzu manzaralý bir oda istermiydiniz?)
Would you prefer a non-smoking room? (Sigara içilmeyen bir oda ister miydiniz?)
I'd like a room at the front. (Ön tarafa bakan bir oda istiyorum.)
I'd like a room at the rear. (Arka tarafta bir oda istiyorum.)
I'd like a room with a view of the sea. (Deniz manzaralý bir oda istiyorum.)
I'd like a room for the week. (Haftalýk bir oda istiyorum.)
I'd like a wake-up call, please. (Uyandýrma servisi istiyorum.)
Where is the ice-machine? (Buz makinesi nerede?)
Do you have a pool? (Havuzunuz var mý?)
What are the rates? (Ücretler nasýl?)
Is there a restaurant? (Lokanta var mý?)
Are pets allowed? (Evcil hayvanlar kabul ediliyor mu?)
When's the check-out? (Odayý ne zaman boþaltýrsýnýz?)
I need to check out. (Ayrýlmak istiyorum.)
I'd like a receipt. (Makbuz rica edebilir miyim?)


Travel (Seyahat)
PLANE (UÇAK)
Do I have to change planes? (Aktarma yapmam gerekecek mi?)
Is it direct? (Direk uçuþ mu?)
How many items of carry-on luggage are permitted? (Yanýma ne kadar el bagajý alabilirim?)
How much luggage can I carry on? (Ne kadar bagaj alabilirim?)
Is there a layover? (Ýki sefer arasýnda bekleme var mý?)
How long is the layover? (Bekleme süresi ne kadar?)
There is a one-hour layover in Ankara (Ankara'da aktarma bir saat sürecek)
When does the next flight leave? (Bir sonraki uçuþ ne zaman?)
What's the departure time? (Hareket saati ne zaman?)
When does the plane get here? (Uçak buraya ne zaman varýr?)
What's the arrvial time? (Varýþ ne zaman?)
When will I make my connection? (Ne zaman aktarma yapacaðým?)
I have to cancel my flight (Uçuþumu iptal etmek zorundayým)
I lost my luggage (Bagajýmý kaybettim)
My luggage is missing (Bagajým kayýp)
The flight has been delayed (Uçuþ iptal edildi)
The flight has been moved to gate M2 (Uçuþ M2 kapýsýna yönlendirildi)
The flight is overbooked (Uçakta koltuk sayýsýndan fazla yolcu var)
May I see your boarding pass? (Biniþ kartýnýzý görebilir miyim?)

CUSTOMS (GÜMRÜK)

Are you bringing anything into the country with you? (Yanýnýzda ülkeye birþey sokuyor musunuz?)
How much currency are you bringing into the country? (Ülkeye ne kadar para getiriyorsunuz?)
Do you have anything to declare? (Gümrüðe tabi birþeyiniz var mý?)
May I see your passport? (Pasaportunuzu görebilir miyim?)
Do you have your visa? (Vizeniz var mý?)
Please place your suitcases on the table (Lütfen çantalarýnýzý masanýn üstüne koyun)
We should examine your purse (Cüzdanýnýzý incelememiz gerekiyor)
What's the nature of your trip? (Seyahatinizin içeriði nedir?)
What's the purpose of your visit? (Ziyaretinizin amacý nedir?)
How long do you plan on staying? (Ne kadar kalmayý planlýyorsunuz?)

► RAILWAY (DEMÝRYOLU)

Is it direct? (Direk mi?)
Is there a layover? (Mola var mý?)
Is there a dining car? (Yemekli vagon var mý?)
Is the train on time? (Tren zamanýnda hareket edecek mi?)
What's the arrival time? (Varýþ ne zaman?)
Are there seats available? (Boþ yer var mý?)
Stand clear of the doors (Kapýlardan uzak durun!)
Please move away from the doors (Lütfen kapýlarýn yanýndan uzaklaþýn)
Please have your tickets ready for the conductor (Lütfen kondüktör gelmeden biletlerinizi hazýrlayýn)
Is this seat occupied? (Bu koltuk boþ mu acaba?)
Can you crack the window, please? (Camý aralayabilir misiniz lütfen?)
How many stops are there before we reach the end of the line? (Son duraða kaç durak kaldý?)
When is the next stop? (Bir sonraki durak ne zaman?)

BUS (OTOBÜS)

Is it direct? (Direk mi?)
Is there a layover? (Mola var mý)
Do we stop for the meals? (Yemek molasý verilecek mi?)
Can I check my baggage through? (Bagajýmý emanete býrakabilir miyim?)
Can I reserve a seat in advance? (Önceden yer rezervasyonu yapabilir miyim?)
Is the bus on time? (Otobüs zamanýnda hareket edecek mi?)
Is anyone sitting here? (Burada kimse oturuyor mu?)
What is the fare? (Ücret ne kadar?)
Could I have a transfer, please? (Bir transfer bileti alabilir miyim?)
Does this bus go to downtown? (Bu otobüs þehir merkezine gidiyor mu acaba?)
How far does this bus go? (Bu otobüs nereye kadar gidiyor?)
Could you let me know when we get to Aksaray? (Aksaraya geldiðimizde bana haber verebilir misiniz?)
Can you tell me where to get off? (Ýneceðim yeri bana söyleyebilir misiniz?)
Move to the rear, please? (Arkaya ilerleyin, lütfen?)

TAXI (TAKSÝ)

Where to? (Nereye?)
Where to, buddy? (Nereye abi?)
Where to, lady? (Nereye bayan?)
I am not on duty (Þu an çalýþmýyorum?)
Mind if I smoke? (Sigara içmemin bir sakýncasý var mý?)
It's rush hour. I can't go to the airport now. (Þu an trafik çok kötü. Havaalanýna gidemem)
To the airport and please be quick! (Havaalanýna gidiyoruz, lütfen çok acele edin!)
The train station and make it quick! (Tren istasyonuna çek ve acele et!)
Slow down! (Yavaþla!)
There is no need to hurry (Acele etmemize gerek yok)
Please drive safely (Lütfen aracý emniyetli bir þekilde sür)
Is smoking allowed? (Sigara içiliyor mu?)
I'm allergic to smoke (Sigaraya karþý alerjim var)
Do you have change for twenty? (Yirmi dolar bozuðun var mý?)
Keep the change! (Üstü kalsýn)
I want a receipt (Fiþ istiyorum)
Watch out! (Dikkat et!)
Look out! (Dikkatli ol!)
We've missed the exit (Çýkýþý kaçýrdýk)
We're lost (Kaybolduk)


Shopping (Alýþveriþ)

May I help you? (Yardýmcý olabilir miyim?)
Can I help you find something? (Birþey bulmanýza yardým edebilir miyim?)
Can I show you with something? (Size birþey gösterebilir miyim?)
Are you being helped? (Size bakan var mý?)
Is there anything I can help you with? (Yardýmcý olabileceðim bir konu var mý?)
If you need me, I'll be around (Bana ihtiyacýnýz olursa, ben civardayým)
If I can help you, just let me know (Eðer yardým gerekirse haberim olsun)
What are you interested in? (Ne bakmýþtýnýz?)
Are you looking for something in particular? (Belirli birþey mi arýyorsunuz?)
Do you have something specific in mind? (Aklýnýzda özel birþey var mý?)
What size do you need? (Kaç beden istiyorsunuz?)
Do you know what size you are? (Bedeninizi biliyor musunuz?)
That's on sale this week? (O bu hafta indirimde)
I've got just your size (Tam sizin bedeninize uygun birþeyimiz var)
Can I suggest this? (Size bunu önerebilir miyim?)
Do you need anything to go with that? (Bununla gidecek birþey ister misiniz?)
That looks nice on you (Üzerinizde güzel durdu)
That looks great on you (Üzerinizde harika durdu)
That's your colour (Tam sizin renginiz)
This is you (Sizi çok açtý)
How would you like to pay for this? (Bunu nasýl ödemek isterdiniz?)
Will that be cash or credit? (Nakit mi, kredi kartý mý?)
We don't have that in your size (Bunun size göre olan bedeni yok)
Whe don't have it in that colour (Bu renkte yok)

WHEN ARE YOU OPEN?

When are you open? (Ne zaman açýksýnýz?)
When do you open? (Ne zaman açýyorsunuz?)
What are your hours? (Çalýþma saatleriniz nelerdir?)
I'm looking for something for my father (Babam için birþey bakýyordum)
It's a gift (Hediye olacak)
I don't know his size (Bedenimi bilmiyorum)
Can you measure me? (Bedenimi ölçebilir misiniz?)
Thank you, I'm just looking (Saðolun, sadece bakýyorum)
I'm just browsing (Sadece bir göz gezdiriyorum)
I can't make up my mind (Kafamý toparlayamýyorum)
Do you have this shirt in yellow? (Bu tiþörtün sarýsý var mý?)
Do you have these shoes in suede? (Bu ayakkabýnýn süeti var mý?)
Have you got something less expensive? (Daha uzuz birþeyiniz var mý?)
It it on sale? (Bu indirimde mi?)
Do you have a t-shirt to match this? (Buna uyacak bir tiþörtünüz var mý?)
Where is the fitting room? (Elbise deðiþtirme kabini nerede?)
I'd like to try this on (Bunu denemek istiyorum)
It's too tight (Bu çok dar)
It's too loose (Bu çok geniþ)
It's a little bit expensive (Bu biraz pahalý)
It's a little pricey (Bu biraz tuzlu)
Can you hold it for me? (Bunu benim için saklayabilir misiniz?)
Can I get it gift-wrapped? (Hediye paketi yapabilir misiniz?)
Would you please gift-wrap that? (Lütfen hediye paketi yapabilir misiniz?)
How much is it? (Kaç lira?)
How much does it cost? (Fiyatý ne kadar?)Making Friends (Arkadaþlýk Kurma) (bu kýsým DREAM a özeldir...)

We're like brothers. (Kardeþ gibiyiz.)
He's my closest friend. (O benim en yakýn arkadaþým.)
She's my best friend. (O benim en iyi arkadaþým.)
She's like a sister to me. (O benim bacým gibidir.)
We're the closest friend. (En yakýn arkadaþlarýz.)
We're pretty tight. (Oldukça yakýnýz.)
He's a dear friendb. (O deðerli bir arkadaþtýr.)
What a character! (Ne tip ama!)
Ahmet is one of a kind. (Ahmet türünün tek örneðidir.)
We're cut from the same cloth. (Ayný hamurdan yoðrulmuþuz.)
We're like two peas in a pod. (Týpatýp birbirimize benzeriz.)
May I join you? (Size katýlabilir miyim?)
Mind if I join you? (Size katýlmamda bir sakýnca var mý?)
Care to join us? (Bize katýlmak ister misin?)
Is this seat taken? (Bu sandalye boþ mu?)
Could I buy you a drink? (Size bir içki alýyým mý?)
What are you drinking? (Ne içersiniz?)
Would you like to dance? (Dans edermisiniz?)
Could I have the next dance? ( Bir sonraki dansý bana lütfeder misiniz?)
What's your sign? (Burcunuz nedir?)
Do you come here often? (Buraya sýk sýk gelir misiniz?)
Do you have a light? (Ateþiniz var mý?)
Need a lift? (Sizi arabayla býrakayým mý?)
Are you going my way? (Yolumuz ayný mý?)
Going my way? (Yolumuz ayný mý?)
Where have you been all my life? (Þimdiye kadar nerelerdeydiniz?)


Food and Drink (Yiyecek / Ýçecek)
FOOD AND DRINK (YÝYECEK / ÝÇECEK)
MAY I HELP YOU?

Would you like smoking or nonsmoking? (Sigaralý bölüm mü sigarasýz bölüm mü?)
How many in your party? (Kaç kiþisiniz?)
Do you have a reservation? (Rezevasyon yapmýþmýydýnýz?)
I'll have a table ready in two minutes (Ýki dakika içinde masanýzý hazýrlýyorum)
Would you like to see the menu? (Menüyü görmek istermiydiniz?)
Are you ready to order? (Sipariþ için hazýrmýsýnýz?)
Let me tell you our specials today (Bugünkü spesiyallerimizi söyleyeyim)
May I take your order, please? (Sipariþ alabilir miyim?)
What will it be? (Ne alýrdýnýz?)
Can I get you something to drink with that? (Yanýnda içecek birþey istermiydiniz?)
Would you care for a dessert? (Tatlý istermisiniz?)
Is there anything I can get for you? (Yardýmcý olabileceðim birþey var mý?)
Let me show you the dessert tray? (Size tatlý tepsisini göstereyim)
For here or to go? (Burada mý, paket mi?)
Here or take away? (Burada mý, paket mi?)
Do you want that to go? (Paket mi istiyorsunuz?)
Here you go (Buyurun)
Here is your order (Sipariþiniz hazýr)
Thank you and come again (Teþekkürler, tekrar bekleriz)
Would you like to start with a coctail? (Bir kokteylle baþlamak istermiydiniz?)
Would you like coffee? (Kahve ister misiniz?)
Cream or sugar? (Krema, þeker?)
I am sorry we are out of that (Kusura bakmayýn, ondan kalmadý)
Sorry, it's all gone (Özür dilerim, hepsi bitti)
How would you like that prepared? (Nasýl hazýrlamamý istersiniz?)
Do you need any napkins? (Peçete ister misiniz?)
Would you like some salt and pepper? (Biraz tuz ve biber istermiydiniz?)
MAY I SEE THE MENU?

A table for two, please (Ýki kiþilik bir masa lütfen)
I'd like a non-smoking table for four (Sigara içilmeyen bölümden dört kiþilik bir masa lüften)
I have a reservation (Rezervasyon yaptýrmýþtýk)
Do you have a non-smoking section? (Sigara içilmeyen bölümünüz var mý?)
Another party will be sitting here? (Buraya bir grup daha gelecek)
Excuse me, can you come here for a second? (Afedersiniz, bir saniye bakar mýsýnýz?)(
Could I see menu please? (Menüyü görebilir miyim lütfen?)
We haven't decided what to order yet (Henüz ne sipariþ edeceðimize karar vermedik)
We need more minutes to decide (Karar vermek için birkaç dakikaya ihtiyacýmýz var)
We're ready to order (Sipariþ verebiliriz)
Can you take our orders, please? (Sipariþ alabilir misiniz lütfen?)
What are the specials? (Spesiyaliteler neler?)
What would you suggest? (Ne yememizi önerirsiniz?)
What's the soup of the day? (Günün çorbasý ne?)
Do you have vegetariam dishes? (Vejeteryan yemekleriniz var mý?)
May I have a burger and fries? ( Hamburger ve patates kýzartmasý alabilir miyim?)
Give me a hot dog with the works (Herþeyi yanýnda bir sosisli lütfen)
I'll have a burger with everything (Herþeyi yanýnda bir hamburger)
Can I have a small soda, please? (Bir ufak soda alabilir miyim lütfen?)
No ketchup (Ketçap olmasýn)
No onions (Soðan koymayýn)
Go easy on the onions (Soðaný fazla koymayýn)
Take it easy on the ketchup (Ketçapý fazla olmasýn)
To go please (Paket olsun, lütfen)
For here, please (Burada yiyeceðim)
I'll eat it here (Burada yiyeceðim)
I'd like an espresso (Bir espresso istiyorum)
I'd like a mineral water (Bir maden suyu istiyorum)
Just coffee for the moment (Þimdilik bir tane kahve)
Can you get me a glass of water? (Bir bardak su getirebilir misiniz?)
What kind of dressings do you have? (Ne tür soslarýnýz var?)
I'd like my steak well done (Bifteðimi çok piþmiþ istiyorum)
I'd like my steak rare (Biftek az piþmiþ olsun)
I'd like my steak medium (Biftek orta piþsin)
Can I get it rare? (Az piþmiþ olabilir mi?
Could I have some more bread, please? (Biraz daha ekmek alabilir miyim lütfen?)
This meat is too fatty (Bu et çok yaðlý)
The meat is too tough (Et çok sert)
This meal isn't fresh (Bu yemek taze deðil)
This soup is cold (Bu çorba soðuk)
Could I speak to the manager, please? (Yöneticiyle görüþebilir miyim?)
I couldn't eat this. Could you wrap it, please? (Bunu yiyemedim. Paket yaparmýsýnýz lüften?)
I'd like to take the rest (Geri kalanýný götürmek istiyorum)
Could I have the bill, please? (Hesabý alabilir miyim?)
Check, please? (Hesap, lütfen)
Seperate checks, please? (Hesabý ayrý alýn)
All together (Hepsini birlikte alýn)
Do I pay you or the cashier? (Size mi ödeyeceðiz, kasaya mý?)
May I have a receipt, please? (Fiþ alabilir miyim lütfen?)
There seems to be a mistake (Bir yanlýþlýk var gibi gözüküyor)
Does this include the tip? (Bunun içinde bahþiþ dahil mi?)
Keep the change (Üstü kalsýn)
Is there somewhere we could wash our hands? (Ellerimizi yýkayabileceðimiz bir yer var mý acaba?)

I AM HUNGRY

I'm hungry (Ben açým)
I'm starving (Açlýktan ölüyorum)
I'm so hungry that I could eat a horse (Öyle açým ki bir atý yiyebilirim)
I'm dying of hunger (Açlýktan ölüyorum)
I'm famished (Karným zil çalýyor)
When do we eat? (Ne zaman yiyoruz?)
What's for supper? (Yemekte neler var?)
What are we having? (Ne yiyoruz?)
Dinner is ready (Akþam yemeði hazýr)
It's time to eat (Yemek zamaný)
Shall we say grace? (Dua edelim mi?)
Could you pass me the salt please? (Tuzu uzatabilir misin, lütfen?)
Would you care for some cheese? (Biraz peynir ister misin?)
Could I have seconds, please? (Biraz daha alabilir miyim?)Introductions (Tanýþtýrmalar)
This is my friend Jack (Bu arkadaþým John)
I'd like you to meet my friend John (Sizlere arkadaþým John'u tanýþtýrmak istiyorum)
Mary, this is Jack. Jack, Mary (Mary, bu Jack. Jack, bu Mary)
Let me introduce you my friend Michael (Size arkadaþým Michael'ý tanýþtýrýyým)
Have you met before? (Siz daha önce tanýþmýþmýydýnýz?)
Jack, do you know Mary? (Jack, Mary'yi tanýyor musun?
Do you know eachother? (Birbirinizi tanýyor musunuz?)
Mary, shake hands with the president (Mary, baþkanla el sýkýþ)
Have you two been introduced? (Sizi tanýþtýrdýlar mý?)
Jack, this is the man I was telling you about (Jack, bu sana bahsettiðim kiþi)
Let me introduce you myself (Size kendimi tanýtýyým)

NICE TO MEET YOU

Nice to meet you (Tanýþtýðýmýza memnun oldum)
Good to meet you (Tanýþtýðýmýza memnun oldum)
Nice meeting you (Sizinle tanýþmak çok hoþ)
It's a great pleasure to meet you (Sizinle tanýþmak büyük zevk)
Glad to meet you (Tanýþtýðýmýza memnun oldum)
It's a great pleasure to have finally met you (Sonunda sizinle tanýþabilmek büyük zevk)
How nice to meet you (Sizinle tanýþmak ne kadar güzel)
How do you do (Memnun oldum)
A pleasure (Sizinle tanýþmak bana zevk verdi)Greetings (Selamlaþmalar)
greeting (selamlaþmalar)

Hello! (Merhaba)
Hi! (Selam)
Hey! (Hey!)
Hi there! (Merhaba)
Hello there! (Merhaba)
Good morning! (Günaydýn)
Good afternoon! (Tünaydýn)
Good evening! (Ýyi akþamlar)
Good night! (Ýyi geceler)

HOW ARE YOU?

How are you? (Nasýlsýn?)
How are you doing? (Nasýlsýn?)
How is it going? (Nasýl gidiyor?)
How are things? (Durumlar nasýl?)
What's new? (Ne haber?)
What's up? (Ne var ne yok?)
What's going on? (Neler yapýyorsun?)
Where have you been? (Nerelerdesin?)
Where have you been hiding yourself? (Nerelerde gizleniyordun?)
Are you doing OK? (Ýyi misin?)
How are you feeling? (Kendini nasýl hissediyorsun?)
How's the world treating you? (Hayatla aran nasýl?)
How's business? (Ýþler nasýl?)
What's happening? (Hayatýnda ne olup bitiyor?)
How's everything (Vaziyet nasýl?)

I'M FINE

Thanks, I am fine (Saðol, iyiyim)
Fine (Ýyiyim)
Great! (Harika)
All right (Fena deðil)
I am OK (Ýyiyim)
Cool! (Bomba gibiyim)
I am cool! (Harikayým)
Could be better (Daha iyi olabilirdi)
Not bad (Fena deðil)
So so (Eh, þöyle böyle)
Not so great (O kadar da iyi deðil)
Not so hot (Pek iyi sayýlmaz)
I've been better (Daha iyiydim)
I've running around (Koþturup duruyoruz)
Keeping busy (Uðraþýp duruyoruz)
No complaints (Bir þikayetim yok Allaha þükür)
Same as usual (Her zamanki gibi)
I've seen better days (Daha iyi günlerimiz de oldu)
I'm snowed under (Çok yoðunum)
Not a moment to spare (Boþa harcayacak bir dakikam yok)
No time to breathe (Nefes almaya vaktim yok)
There aren't enough hours in a day (Yirmidört saat yetmiyor)

GOOD-BYE

Good-bye (Allahaýsmarladýk)
Good day (Ýyi günler)
Good evening (Ýyi akþamlar)
Good night (Ýyi geceler)
Good-bye until later (Bir dahaki sefere kadar hoþçakal)
See you (Görüþürüz)
See you soon (Yakýnda görüþürüz)
See you later (Sonra görüþürüz)
I'll see you real soon (Çok yakýnda görüþürüz)
I'll catch you later (Seninle sonra görüþürüz)
See you tomorrow (Yakýn görüþürüz)
See you next time (Bir dahaki sefere görüþürüz)
Let's get in touch (Görüþelim)
It was good to see you (Seni görmek güzeldi)
Don't forget to call (Aramayý unutma)
Let's write (Yazýþalým)
I'll be in tocuh (Temas halinde olacaðým)

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


zarx

grup tuttuğum takım
Onbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 91 ileti
Yer:
İş:
Kayıt: 11-11-2006 18:58

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#157034 22-01-2007 17:45 GMT-1 saat    
iii bi ALINTIIIII !!!!!!!!!!!!!!

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


NetsinaN

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 2203 ileti
Yer: Istanbul Şubesi
İş: Ceo
Kayıt: 20-12-2005 23:03

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#158372 24-01-2007 18:34 GMT-1 saat    
Teşekkürler ingilizce adına güzel bir paylaşım

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <