Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Mediaplayer11 Skinİ HOSUNUZA GİDECEK

> 1 <

International

grup tuttuğum takım
Yüzbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 1892 ileti
Yer: İstanbul
İş:
Kayıt: 31-03-2006 10:29

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #17981 23-04-2006 14:10 GMT-1 saat    
Mediaplayer11 Skinİ HOSUNUZA GİDECEK
bağlantıyı göster (facebook ile) bağlantıyı göster (klasik üye girişi ile)

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


developer
Yeni Klasör!

grup tuttuğum takım
Binbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 3803 ileti
Yer: İstanbul
İş: pek çok
Kayıt: 20-12-2005 22:57

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#17985 23-04-2006 14:12 GMT-1 saat    
Kardeş media player 10 olmasın o?

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


International

grup tuttuğum takım
Yüzbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 1892 ileti
Yer: İstanbul
İş:
Kayıt: 31-03-2006 10:29

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#17989 23-04-2006 14:15 GMT-1 saat    
dosyanın ıcındekı acıklamayı oku istersen????

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


developer
Yeni Klasör!

grup tuttuğum takım
Binbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 3803 ileti
Yer: İstanbul
İş: pek çok
Kayıt: 20-12-2005 22:57

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#17992 23-04-2006 14:18 GMT-1 saat    
Çàìåòêè ê ğåëèçó Windows Media Player 11 Skin
by TheVista.ru

Äàííûé ïğîäóêò ÿâëÿåòñÿ ñêèíîì äëÿ Windows Media Player 10 ñ âèäîì Windows Media Player 11 èç Windows Vista build 5231 (October CTP). Åãî ñîçäàëà êîìàíäà ïğîåêòà TheVista.ru â öåëÿõ âğåìåííîé çàìåíû ïëååğà, äî âûõîäà ïîğòèğîâàíîãî íà ÕĞ îğèãèíàëüíîãî WMP11.

Äàííûé ñêèí íå ÿâëÿåòñÿ ìîäèôèêàöèåé WMP10 è íå èçìåíÿåò ôàéëîâ ïğîãğàììû. Â ñâÿçè ñ ıòèì â íåì íå ğåàëèçîâàíà ôóíêöèîíàëüíîñòü WMP11 – ıòî WMP10 ñî ñòèëåì 11.

Äàííàÿ âåğñèÿ ñêèíà èìååò àíãëèéñêèé ÿçûê, íî ôóíêöèîíèğóåò íà èíîÿçû÷íûõ âåğñèÿõ WMP.

Òğåáîâàíèÿ:
- Windows Media Player 10+ (ñîâìåñòèìîñòü ñ áîëåå ğàííèìè âåğñèÿìè íå ïğîâåğÿëàñü).
- Ğàçğåøåíèå ıêğàíà 1024*768+ (íà ìåíüøåì ğàçğåøåíèå ïëååğ çàíèìàåò áîëüøîå ïğîñòğàíñòâî)

Åñëè âû õîòèòå ïîäåëèòüñÿ ïîæåëàíèÿìè, âûñêàçàòü ïğåäëîæåíèå èëè ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè äëÿ äğóãîé öåëè – äîáğî ïîæàëîâàòü íà TheVista.ru – ñàìûé êğóïíûé ğóññêîÿçû÷íûé ïğîåêò ïîñâÿùåííûé Windows Vista, Longhorn Server, Internet Explorer 7, Office 12 è, êîíå÷íî, Windows Media Player 11.

Äëÿ óñòàíîâêè ñêèíà çàïóñòèòå ôàéë Windows Media Player 11.wmz èç àğõèâà.

Äàííûé ïğîäóêò ÿâëÿåòñÿ ôèíàëüíîé âåğñèåé Windows Media Player 11 Skin. Îí ìîæåò ğàñïğîñòğàíÿòüñÿ èñêëş÷èòåëüíî ñ ïğÿìîé ññûëêîé íà TheVista.ru.
Âñå ïğàâà íà ıòîò ïğîäóêò ïğèíàäëåæàò èñêëş÷èòåëüíî TheVista.ru Team.

Ñïàñèáî, çà âíèìàíèå.
TheVista.ru Team, 2005Bak ne diyor-Windows Media Player 11 Skin
for WMP10


Media player 10 için media player 11 arayüzü Çok güzel yaa komedi

Aslında güzelmiş bak
Yok ben dayanamıcam +saygınlık veriyorum.

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


Hacker Dream

grup tuttuğum takım
Çavuş Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 75 ileti
Yer: Dortmund
İş: Cracker
Kayıt: 27-04-2006 12:10

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#19642 29-04-2006 12:37 GMT-1 saat    
yok yaa neresi bunun media player 11 bu 10 benziyo ben windows vista 4 ay kullandim böyle degildi alin sizi daha iyi
Skin

Link:http://rapidshare.de/files/10536717/WMP11_SKIN.wmz.html

Bunun Görünüsü Aero Daha iyi Görünüs
Link:http://rapidshare.de/files/8502886/aVISTAfeeling_MediaPlayer.exe.html

Ve 2ay sonra Windows Vistanin Media Player 11 Crack isi bitiyo yani bu demektirki 2 ay sonra Windows Media Player 11 Orginal Bu sayfada siz lerlen paylasacam

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <