Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Ado.net ile login page olusturma-1

> 1 <

Blade IV

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 8324 ileti
Yer: İstanbul
İş:
Kayıt: 22-05-2006 06:51

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #123930 27-09-2006 06:14 GMT-1 saat    
Kullanycylaryn login olabilmesi için yapilmi? basit bir login page.üyelerin kullanici adi ve sifrelerini kontrol ettikten sonra sisteme erisim izni veriyoruz.

Kod:
Bilindi?i gibi ço?u internet sitesi üyelik kendi üyelik sistemlerini kuruyorlar ve örne?in bir makale okumak için bile kullanycy ady ve ?ifre isteyen formlar kar?ymyza çykyyor.Asp.Net’te yazylmy? olan bu basit login page üyelerin girdi?i kullanycy ady ve ?ifre’yi  access veritabanyndan kontrol edip  sisteme giri? izni veriyor.

------ Login.aspx -----

<%@ page language="VB" debug="true" Explicit="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OLEDB" %>
<script runat="server" language="VB">

‘ giris tusuna basty?ymzda olmasyny istedi?imiz olay

Sub OK_OnSubmit(Sender As Object, E As EventArgs)
    Dim DBConn as OleDbConnection
    Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
    Dim DSPageData as New DataSet
    DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
        & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
        & "DATA SOURCE=" _
        & Server.MapPath("db.mdb;"))
    DBCommand = New OleDbDataAdapter _
        ("Select * From uyeler Where " _
        & "kad = '" & kad.Text & "' " _
        & "And sifre = '" & sifre.Text & "'" _
       , DBConn)
    DBCommand.Fill(DSPageData, _
        "uyeler")
    If  DSPageData.Tables("uyeler").Rows.Count = 0 Then
       hata.Text = "Kullanycy Adynyzy veya ?ifrenizi Yanly? Girdiniz"
    Else
        Session("id") = DSPageData.Tables("uyeler"). _
            Rows(0).Item("id")
      Session("id") = kad.Text    ‘ Kullanycy adymyz session bilgimiz olsun
      response.Redirect("default.aspx")
End If
End Sub
</script>

<html>
<head>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">

<center>
<br>
<b>.:: Üye Giri? ::.</b><br><br>
Kullanycy Ady:    <asp:textbox id="kad" runat="server"/>
<br><br>           ?ifre :    <asp:textbox id="sifre" runat="server" textmode="password" />
<br><asp:Button runat="server" id="runat" Text="Giri?" OnClick="OK_OnSubmit" />

<br><asp:label id="hata" runat="server" />
</form>
</body>
</html> 

?imdi default.aspx sayfamyzy yazalym.

<%@ page language="VB" debug="true" Explicit="True" %>

<script runat="server" language="VB">

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
‘Burada kullanycy adyny istiyoruz e?er kullanycy ady yoksa geri gönder diyoruz
If  Len(session("id")) = 0 Then
        Response.Redirect("login.aspx")
Else
‘ Request.ServerVariables(“Auth_user”) olayy sayfaya authenticate olan
‘kullanycynyn bilgisini bildiriyor
bilgi.text = Request.ServerVariables("Auth_user")
end if
      End Sub

‘ Session.Clear session bilgilerimizi temizliyor  ve login.aspx sayfasyna yönlendiriyor.

Sub cikis_OnSubmit(Sender As Object, E As EventArgs)
Session.Clear()
response.Redirect("login.aspx")
end sub
</script>
<html>
<head>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<center>
<br>
<b>.:: Üye Durumu ::.</b><br><br>
<br><asp:label id="bilgi" runat="server" />
<br>
<br>
<asp:button id="cikis" runat="server" Text="Çyky?" OnClick="cikis_OnSubmit" />
</form>
</body>
</html>

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <