Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Diş sorunlari ve acil pratik çözümleri

> 1 <

FuRKaN216

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 7836 ileti
Yer: lere tükürmeyin tükürülcek o kadar surat varken:D
İş: de bu benim profilim:)
Kayıt: 13-12-2006 18:56

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #158488 24-01-2007 21:11 GMT-1 saat    
Kiþiler genellikle, beklenmedik zamanlarda ortaya çýkan, diþlerindeki acil sorunlara yönelik ilk yardýmýn nasýl yapýlacaðý konusunda yeterli bilgiye sahip deðildirler. Oysa yapýlacak çok basit uygulamalarla bu sorunlardan kurtulmalarý mümkün!Diþ agrisi:

1.Aðriyan diþ üzerinde ve diþlerin arasinda bulunan gida birikintileri, diþ firçasi ve diþ ipi kullanilarak temizlenmeli ve yarim su bardaðina yarim çay kasigi tuz ilave edilerek elde edilen tuzlu su ile aðiz iyice çalkalanmalidir.
2.Kesinlikle aðriyan diþ üzerine ASPiRiN ya da herhangi bir aðrý kesici ilaç uygulanmamalidir. Kimyasal yapilari nedeni ile bu gibi ilaçlar diþ etinde ve çevre yumuþak dokularda tahriþlere neden olabilmektedir. Bu da diþ aðrisinin yaninda ikinci bir aðrinin oluþmasýna neden olacaktir.
3.Eðer iltihap nedeni ile yüzde þiþlik oluþmuþsa o bölgeye soðuk kompres yapýlmalýdýr.
4.Diþhekimine gitmeden önce bir aðrý kesici ilaç alýnabilir.
5.Diþ üzerinde çürük nedeni ile oyuk oluþmuþsa buraya çok az karanfil yaðý (eugenol) emdirilmiþ pamuk koyulabilir. Eugenol aðrýnýn azalmasýný saðlayacaktýr. Ancak, bu iþlemi yaparken eugenol fazla kullanýlarak diþ etine sýzmasýna neden olunmamalýdýr. Çünkü karanfil yaðý da yumuþak dokularý tahrip edici özelliðe sahiptir.
6.Bir an önce diþhekimine baþvurulmalýdýr.

Diþ kýrýlmasý

1.Tedaviye yardýmcý olabilir düþüncesi ile -mümkünse- kýrýlan diþ parçasý bulunarak koruma altýna alýnmalýdýr.
2.30 dakika içerisinde diþhekimine gidilmelidir.
Bu arada bölgede kanama meydana gelmiþse temiz bir gazlý bez ile basýnç uygulanmalýdýr. Basýnç uygulamasýna raðmen kanama 15 dakika içerisinde durmazsa en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr.
3.Diþ kýrýlmalarý, diþlerin yerlerinde oynamasý ya da çýkmasý, aðýz dokularýnda yaralanmalar ve beyin sarsýntýsý sýklýkla da basketbol, futbol vs. gibi kontak sporlarý yaparken oluþan çarpma ve düþmeler ile trafik kazalarý sonucunda oluþmaktadýr. Özellikle kontakt spor yapan çocuklarda oluþabilecek aðýz yaralanmalarýný ve diþ kýrýklarýný önlemek için uygulanacak en uygun yöntem aðýz koruyucusu (mounth guard) kullanmalarýný saðlamaktýr.
4.Diþ darbe nedeni ile kendi yuvasýnda yer deðiþtirir ise hafif bir parmak basýncý ile diþ eski pozisyonuna getirilmeye çalýþýlmalýdýr.
5.Diþi yuvasýna yerleþtirirken kesinlikle zorlanmamalýdýr.
6.En geç 30 dakika içerisinde diþhekimine baþvurulmalýdýr.

Daimi diþin yerinden çýkmasý

1.Yerinden çýkan diþ bulunmalýdýr.
2.Bulunan diþ taç (kuron) kýsmýndan tutulmalýdýr. Diþi kök kýsmýndan tutarak buradaki dokularýn daha fazla hasar görmesine neden olunmamalýdýr. Eðer diþin kök kýsmýndaki dokular fazla hasar görürse diþin yuvasýna tutunmasý mümkün olmaz. Kuron kýsmýndan tutulan diþin üzerinde bulunan yabancý maddeler akan su altýnda yýkanmalýdýr.
3.Diþ yüzeyinin temizlenmesi sýrasýnda ovalama iþlemi yapýlmamalý ve kesinlikle fýrça kullanýlmamalýdýr
4.Öncelikle diþi yuvasýna yerleþtirmeye çalýþýlmalýdýr.
5.Diþi yerine yerleþtirirken aþýrý kuvvet uygulanmamalýdýr. Aksi taktirde diþ ve diþ yuvasýnda ciddi hasarlara neden olunabilir.
6.Diþ yuvasýna yerleþtirilebilmiþse yerinde sabit kalabilmesi için üzerine temiz bir gazlý bez koyularak ýsýrtýlmalýdýr.
Bu þekilde en kýsa zamanda diþhekimine baþvurulmalýdýr.
7.Eðer diþ yuvasýna yerleþtirilememiþse diþ hekimine gidinceye kadar süt ya da su içerisinde korunmalýdýr.
8.Yerinden çýkmýþ diþi tekrar kazanýlmasý için diþ dokularýnýn fazla zedelenmemesi ve mümkün olduðunca çabuk diþ hekimine baþ vurulmasý gereklidir..
9.Uygun þartlarda korunmuþsa ve en geç yarým saat içerisinde diþ hekimine ulaþtýrýlmýþsa diþin tekrar kendi yuvasýna yerleþtirilerek (reimplantasyon) ile kurtulma þansý %90 dýr.

---Alinti---

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <