Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

24 Saatte Vücudumuzda Neler Oluyor

> 1 <

FuRKaN216

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 7836 ileti
Yer: lere tükürmeyin tükürülcek o kadar surat varken:D
İş: de bu benim profilim:)
Kayıt: 13-12-2006 18:56

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #166970 12-02-2007 18:56 GMT-1 saat    
insanoðlu 24 saatte 24 kez deðiþir. Hem ruh hali hem de vücut isisi, tansiyon, kalp atimi, hormonlar sürekli deðiþim halindedir. Biologlar, doktorlar ve farmakologlar bu olaðanüstü duruma kronobiyoloji adini veriyorlar.

iþte 24 satte vücudumuzda olanlar:

06.00
Kortizon salgilamasiyla organizma uyanir. Bu uyanma vücut için kendini yavaþ yavaþ kalkmaya hazirlama iþaretidir. Metabolizma hareketlenir ve o günün iþleri için enerji ve protein hizmete hazir olur.

07.00
Vücut hala zayif bir safhadadir. Bu nedenle bu saatte spor yapmaktan kaçinin. Çünkü kalbe ve dolaþima gereksiz yüklenmiþ olursunuz. Spor yerine güzel bir kahvalti edin, çünkü sindirim organlari bu saatte iyi çaliþir. Karbonhidratlar bizim için yararli olacak enerjiye çevrilir. (Geceleri ise yaðlar)

08.00
Bu saat cinsel yaþaminiz için en iyi zamandir. (Geceleri deðil). Çünkü bezler fazla miktarda hormon salgilarlar. Romatizmasi olanlar uzuvlarýndaki aðriyi günboyu daha kuvvetli hissederler. Sigara tiryakileri için de durum farkli deðildir. Kahvalti sigarasi damarlari her zamankinden daha fazla daraltir.

09.00
Vücudun dinç, kuvvetli olduðu saattir. Herhangi bir hastalik için iðne olacaksaniz bu en doðru zamandir. iðnenin ateþ ve þiþme gibi yan etkileri ender olarak görülür, vücudumuz röntgen iþinlarýna karþi daha dirençlidir.

10.00
Organizma þimdi faaliyete, harekete hazir durumdadir. Fazla enerjiktir, vücut en fazla isisina ulaþmiþtir, verimliliðimiz en üst düzeydedir. “Kisa sure belleði” iyi durumdadir. insan yaratici ve dinamik olur. Fakat dikkat edilecek nokta þudur; saat 10.00 ile 12.00 arasý enfarktus olaylarina sik rastlanir.

11.00
Vücudumuzun tam formunda olduðu bir saattir. Kalp ve dolaþim o kadar zinde durumdadir ki yapilan muayenelerde kalpteki bir bozukluk gözden kaçabilir. Verimli olmaya programlanmiþizdir. Hazir cevaplik ve özellikle hesap iþleri, matematik ödevleri rahat ve iyi bir þekilde, zorlanmadan yapilabilir.

12.00
Vücudun dinlenmeye ihtiyaci vardir. Dikkat azalir ve insani uyku basar. Midedeki asit miktari fazlalaþir. (Hatta birþey yemesek bile) Beyindeki kan akimi azalýr. Çünkü kan sindirim organlarýný desteklemesi için mide tarafindan kullanýlýr. Öðle uykusu uyuyabilen kiþilerde istatistiklere göre enfarktuse yüzde 30 oranýnda az rastlanýr.

13.00
Vücut formdan bir hayli düþmüþtür. Verimlilik gün ortalamasinin yüzde 20 aþaðisindadir. Bütün organlar en alt düzeyde çaliþir, sadece safra öðle yemeðini hazmettirmek için faaliyettedir.

14.00
Kendimizi bitkin hissederiz. Çünkü tansiyon ve hormon düzeyi düþmüþtür. Diþ doktorundan korkan kiþi doktora bu saatte randevu almalidir. Çünkü bu saatte aciyi daha az hissederiz. Lokal anestezi uzun süre devam eder (30 dk.). Sabahlari bu süre 12 dk., aksamlari ise 19 dk.'dir.

15.00
Yeni iþlere hazir olun. Enerjimiz geri gelmiþtir, ellegimiz tam formundadir. ikinci kez verimliliðe yaklaþiriz ama bu verimlilik sabahkinden azdir.

16.00
Spor faaliyetleri için en iyi saattir. Tansiyon ve dolaþim çok iyi durumdadir. Antremanlar için de en iyi zamandir. Asit önleyici ilaçlarin etkisi bu saatte çok iyidir.


17.00
Organlarin faaliyeti üst düzeydedir.Kuvvetimiz artar, oksijenin harcanmasi fazlalaþir. Böbrekler ve mesane özellikle çok caliþir. Tirnaklarin ve saçin en çabuk uzadiði zamandir. Fakat mide ülseri olan hastalar için durum kritiktir. Öðleden sonra geç saatlerde ve akþamin ilk saatlerinde midedeki asit miktari fazlalaþir. Saat 17.00'ye doðru mide kanamasindan dolayi hastaneye gelenlerin sayisi artar.

18.00
Akþam yemeði için iyi bir saattir .Pankreas bu saatte özellikle aktiftir. Karaciðer bile alkole karþi her zamankinden daha hoþgörülü ve dayanikli sayilabilir.

19.00
Kanbasinci ve nabiz genellikle bu saatte tembelleþir. Bu nedenle kan basinci düþüren ilaçlar konusunda dikkatli olmalisiniz, bu ilaçlar tehlikeli olabilirler. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlarin tesiri de bu saatte fazladir.

20.00
Karaciðerdeki yað düzeyi düþer ve kirli kan kalbe her zamankinden daha fazla akar. Allerjisi olanlar ve astimlilar ilaclarini bu saatte almalidirlar. Etkisi hemen görülür. Antibiyotiklerde az dozda alinsa bile etkileri en üst düzeyde olur.

21.00
Sindirim organlarinin günlük görevi sona ermiþtir. Davetleri sevenler dikkatli olmalidirlar. Gelen herþey midede sabaha kadar hazmedilmeden kalir ve bu durum tehlikelidir. Kalan yemekler barsak sahasindaki mukozaya hücum ederler. O yuzden bu saatte özellikle kilolu olanlar yemek konusunda dikkatli davranmalýdýrlar.

22.00
Bu saatte vücudumuzun polisi akyuvarlar özellikle aktiftirler. Dozu azaltýlmasý gereken ilaçlar için bu çok elveriþli bir saattir. Bu ilaçlar yanlýþ zamanda alýndýðý takdirde enfeksiyon tehlikesi fazlalaþýr. Sigara içenler de son sigaralarýný içmelidirler çünkü bu saatten sonra vücut nikotin gibi zehirleri daha zor atar.

23.00
Organizma gün boyunca aktif birþekilde faaliyet gösteren stress hormonunun salgýlamasýný durdurur. Bu saatte sakinleþiriz, rahatlarýz, gevþeriz. Tam dinlenme saatidir. Metabolizmanýn faaliyeti en alt düzeydedir. Tansiyon, kalbin atýmý ve vücut ýsýsý düser. Gebelerde doðum sancýlarý çoðunlukla bu saatte olur. Çünkü sancýya neden olan gebelik hormonlarýnýn salgýlanmasý üst düzeydedir.

24.00
Uyuduðumuz sýrada deri hücreleri durmadan çalýþýr, gündüz olduðundan daha sýk bölünürler. Ýlk rüya safhasý baþlar, yarým saat içinde rüya görmeye baþlarýz.

01.00
Verimliliðimiz en alt düzeydedir. Bu saatte hala çalýþanlar hata yaparlar, dikkat son derece azalýr. Çünkü vücut kendini uyumaya programlamýþtýr, kýsa zamanda en derin uykuya dalýnýr.

02.00
Araba kullananlar bu saatte çok dikkatli olmalýdýrlar. Çünkü görme zayýflar, tepkiler yavaþlar. Bu nedenle trafik kazalarý bu saatte daha fazla olur. Vücut soðuða çok hassastýr, çabuk üþür. Fakat derimiz acýya karþý fazla hassas deðildir.

03.00
Bedensel ve ruhsal olarak karanlýk bir safhadýr. Melatonin hormonunun salgýlanmasý tembel ve kararsýz yapar. Ýntihar edenlerin sayýsý fazlalaþýr.

04.00
Stres hormonundan enerji kazanýrýz. Enfarktus krizleri saat 04.00 ile 06.00 arasýnda özellikle fazladýr. Çünkü kan basýncý oldukca yükselir, damarlar gerilir. Gebe kadýnlar için de doðum yapma olasýlýðýnýn en yüksek olduðu zamandýr.

05.00
Bu saatte vücuttaki erkeklik hormonu salgýlanmasý artar. Stress hormonun konsantrasyonu bizi faaliyete geçirmiþtir. Bu hormon gündüz deðerinin tam altý katýna çýkar. Vücudumuz harekete geçer kaybolan enerji yeniden geri gelir. Artýk yeni bir güne baþlamak için hazýrýzdýr.

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <